Smluvní podmínky

  1. Termín uzávěrky objednávek – smluv pro zveřejnění reklamy v katalogu a současně
  2. i na internetu je 15. 10. tohoto roku. Objednávky inzerce pouze na internet je možno učinit kdykoliv. Inzerce bude umístěna na stránkách www.mravenec.cz, nejpozději 1.11. tr. (v průběhu roku pak do 14 dnů od úhrady faktury). Vaše inzerce bude umístěna do 15. 10. příštího roku (u akcí, táborů do termínu jejich zahájení).
  3. Objednavatel inzerce (v tištěné podobě KTU) obdrží na fakturační adresu pro objednávky, nejpozději v únoru příštího roku katalog poštou.
  4. Dohodnutý termín plnění smlouvy pro katalog – publikaci: 31. 1. příštího roku. V případě, že by zdržení vydání z objektivních příčin přesáhlo 30 dnů, má objednavatel reklamy právo vrácení zaplacené částky.
  1. Objednavatel má právo měnit své zadání pro zveřejnění nabídky do dne uzávěrky objednávek – smluv, dle bodu 1 těchto podmínek.
  2. Objednatel si zkontroluje správnost údajů na www.mravenec.cz do 15. 11. tr., chyby nahlásí obratem vydavateli. V případě, že by vydavatel i poté zveřejnil inzerát nabídky v katalogu s podstatnými chybami oproti zadání má objednatel právo na vrácení části zaplacené ceny v rozsahu 10 – 70 % (a bezplatnou opravu na internetu).
  3. Objednávku lze zaslat poštou nebo e-mailem. Obě formy jsou závazné a objednavatel se zavazuje uhradit dohodnutou cenu převodem na bankovní účet nakladatelství do 10 dnů od obdržení elektronické faktury. V případě, že objednavatel nezaplatí dohodnutou cenu v daném termínu, je vydavatel oprávněn uvést ho v rubrice dlužníků na www.mravenec.cz a vyúčtovat objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení a objednavatel se zavazuje vyúčtovanou smluvní pokutu zaplatit do 30 dnů ode dne doručení jejího vyúčtování.


Tato smlouva se uzavírá zasláním na adresu nakladatelství a jejím zpětným potvrzením spolu s fakturou na udanou adresu objednatele. Objednatel souhlasí se smluvními podmínkami.

 

Údaje pro platbu a její identifikaci:

číslo našeho účtu: 3023294017/3030
variabilní symbol: číslo faktury
konstantní symbol: 0308

SLUŽBY A ZBOŽÍ
KONTAKT

Katalog turistického ubytování a služeb
Masarova 11
628 00 Brno - Líšeň

tel. 776 651 850
e-mail: katalog@mravenec.cz